Med extern kunskapskontroll kan vi skapa världens bästa skola

Svenska Dagbladet har publicerat en debattartikel av Sam Olofsson: Elevernas kunskaper bör granskas externt. I denna debattartikel argumenterar Olofsson att elevernas kunskaper bör testas externt, i stället för vad vi gör i dag, låter undervisande lärare sätta hela betyget.

Olofsson har givetvis rätt i sak. Vi måste genomföra externa kunskapskontroller för att den svenska skolan ska kunna hämta sig igen. Hur ska vi annars kunna skapa en skola som får ersättning utifrån hur den klarar kunskapsmålen?

Olofsson pekar på andra essentiella fördelar med extern kunskapsprövning. Det skapar en rättvisare skola och det skapar förutsättningarna för att skolan klarar kunskapsmålen.

Den viktigaste funktionen med externa kontroller är dock, som Olofsson också är inne på, att det skapar ett kunskapsfrämjande inlärningsklimat. Att ens undervisande lärare är en person som finns där för att hjälpa dig att nå dina kunskapmål, skapar en helt annan inställning och helt andra förutsättningar för lärande.

Med externa kontroller kan lärande ske i en positiv anda i stället för klämmas in i en konstgjord kampsituation. I dag har klassrummen många gånger förvandlats till slagfält, där eleverna och lärarna sammandrabbas i dagliga strider. Med externa kontroller ställs skolans struktur av kamp helt och hållet på ända, så att tiden i skolan kan användas till undervisning och inlärning i stället för statuskamp.

Så långt håller jag med Olofsson. Men när det gäller hens förslag till genomförande, vill jag opponera mig och föreslå bättre lösningar.

Olofsson är öppen för att delar av kunskapskontrollen ska ske externt och att delar fortfarande ska bestämmas av den undervisande läraren. Problemet är dock att detta är redan vad som praktiseras i dag. Vi har nationella prov ända ner till årskurs 3 (vad nu det ska vara bra till, eftersom vi ändå inte ger betyg på dessa kunskapsnivåer).

De bra lärarna använder de nationella proven precis som de är tänkta. De viktar elevernas betyg utifrån resultaten på dessa prov. De svagare lärarna, de som inte kan/vill stå emot skolledning/elever/föräldrar och ge mer rättvisa betyg, de ser resultaten från de nationella proven, men ignorerar dem och rättfärdigar sin betygssättning med att de själva bättre känner eleverna. Detta skapar orättvisa och sämre kunskapsnivåer.

Mitt förslag är att all betygssättning ska grunda sig på extern bedömning, då det är möjligt. Precis som med uppkörning för att ta körkort, måste varje elev klara externa bedömningar för att kunna gå vidare till nästa kunskapsnivå. Det är välbeprövat och väl fungerande vad det gäller körkort.

Belackarna höjer sina röster: Men vi kan inte återvända till tiden för slutexamina! Det första svaret är naturligtvis: Varför inte? Från den tiden då vi hade slutexamina i skolan, hade vi också mycket bättre kunskapsresultat.

Men visst blir det inte rättvisande med endast en slutexamen varje år i varje ämne. Framförallt blir det väldigt ineffektivt. Vi kan lätt utveckla systemet till det bättre. Gör det möjligt att anmäla sig till examen upprepade gånger.

Fördelen med att utveckla en extern kontrollorganisation av kunskapmålen i skolan är ofantlig. Vi skulle få exakta siffror på hur kunskapsmålen uppnås. Vi skulle helt eliminera det osynliga slacket som existerar i dag, när elever som inte har nått sina kunskapmål går vidare till nästa kunskapnivå.

Fortsättningsvis kan vi identifiera de lärare som inte gör ett bra jobb och avpollettera dem från verksamheten och låta dem få söka andra jobb som passar dem bättre.

Skulle vi skapa ett externt kontrollsystem för skolan, skulle det leda till ringar på vattnet. Då skulle vi få en skola som drivs av elevernas inre motivation, till skillnad från dagens förvaringsmentalitet. Vi skulle få en engagerad och professionell lärarkår som är specialiserade på lärande i stället för de administrativa och kontrollerande uppgifter vi har belamrat dagens lärarkår med.

Sveriges skola har haft en kontinuerlig nedgång sedan vi tog bort den externa kontrollen av elevernas resultat. Låt oss införa den igen, så att vi får möjlighet att skapa världens bästa skola!